Aktuální projekty

Dům s černým pláštěm

Dům s hávem z tmavého falcovaného plechu se nachází v Trutnově na Červeném kopci

Od vstupu dům působí drobně, nenápadně

V interiéru naopak působí velkoryse a prostorně

Autor: Michal Rouha, Pavlína Weissová
Spolupráce: Lucia Kanderová
Vizualizace: SDAR, Michal Šlusar
Lokalita: Trutnov, Červený kopec

Při uvažování nad základním zadání v kontextu stávajícího stavu zástavby v rámci lokality Červený kopec byl fakt, že prostředí do kterého má být umístěn nový objekt je velmi kvalitativně různorodé. Při bližším zkoumání území z širšího úhlu pohledu, se lokalita jeví spíše jako kopec s nesourodými barevnými kameny, které i přes regulační plán mají spíše nahodilý charakter. Unifikace, jednoduchost výrazu, zalomený tvar hmoty vycházející z tradičního tvarosloví a kompaktnost objektu byly základními vstupními elementy, které určily prvotní vývoj domu. Základními a již konkrétními kritérii tedy byla jednoduchá kompaktní forma domu, jednotný plášť(falcovaná plechová krytina), otevřenost a orientace na výhled z pozemku, velkorysost vstupu a logika vnitřního prostředí. Aspektem racionality při uvažováním nad vnitřním prostorem domu byl z velké míry určován i sklonem pozemku a cílem maximální efektivnosti s ohledem na přání a požadavky klientů. Vše tedy vedlo k rozdělení domu do dvou pomyslných úrovní - vstupního podlaží a terénního podlaží.

Vstupní podlaží je osazeno na pomyslnou rovinu blízké komunikace ze severu, kde se nachází hlavní vstupní prostor, parkování aut a hlavní vstup do objektu. V rámci objektu zde pak jsou prostory společné pracovny, pokoje pro hosty, koupelny, vstupu se šatnou a skladovacího prostoru. Terénní podlaží je naopak v kontaktu s terénem na jižní straně. Zde pak hlavním prostorem je obývací pokoj s kuchyní u jižní fasády. Kombinace zalomení stěny a konstrukcí venkovní pergoly je pak v tomto podlaží momentem přechodu vnitřních prostor domu a exteriéru - zahrady. V zadních partií této dispozice se pak nachází hlavní ložnice s šatnou a koupelnou a zázemí objektu(technická a skladovací část objektu).

Červený kopec z ptačí perspektivy - lokalita se jeví spíše jako kopec s nesourodými barevnými kameny, které i přes regulační plán mají spíše nahodilý charakter

Fotografie pozemku před budoucí výstavbou

Inspirace - unifikace, jednoduchost výrazu, zalomený tvar hmoty vycházející z tradičního tvarosloví a kompaktnost objektu, jednoduchý zvenku/bohatý uvnitř

Prvotní skicy koncepčního řešení domu

Základní prostorové schéma

Zadání
Navrhnout kompaktní a přiměřený dům pro dva. Děti jsou již odrostlé a dům by měl hlavně sloužit potřebám manželského páru. Blízký kontakt hlavního obytného pokoje a kuchyně se zahradou, prostor pro práci, místo pro návštěvu a spoustu úložného prostoru. Dům by měl být jednoduchý, střízlivý a jeho orientační cena by se měla pohybovat 6-6,5mil Kč.

Lokalita
Řešený pozemek se nachází v Trutnově, v lokalitě s názvem Červený kopec. Tato lokalita je územním plánem určena pro výstavbu rodinných domů a v minulosti byl na toto území vypracován regulační plán. Podmínky regulačního plánu jsou následující: objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, sedlová střecha, hřeben kolmo k ose komunikace, sklon střech 40° - 43°, výška římsy do 4,50 m od úrovně 1. NP, využití pozemku do 26%, 2 odstavné plochy, sklon střech 15°-18°, či vestavěné nebo přistavěné střecha plochá nebo totožného sklonu s hlavním objektem. Dále je pozemkem vedena stavební čára, která stanovuje povinné umístění hlavního průčelí objektu směrem ke komunikaci. Celý pozemek je svah orientovaný na jih. Převýšení pozemku v horní severní a dolní jižní části je cca 7m. Jedná se o velmi svažitý pozemek. Pozemek je na dopravní infrastrukturu města napojen na severní straně z komunikace Singrova.

Dispoziční řešení
Jedná se o dvoupodlažní dům s hlavní sedlovou střechou, která je orientovaná kolmo k ose přilehlé komunikace - tedy jak určují stavební limity území dle platného regulačního plánu. Zbylá část domu je kryta střechou menšího sklonu, která plynule navazuje na hlavní sedlovou střechu. Severozápadní část domu je kryta vikýřem s pultovou střechu. Dům je usazen v horní části svažitého pozemku s odsazením od hranice pozemku 5m. Dispozice domu využívá právě terénních vlastností pozemku. Předprostor domu je využíván jako přístupová komunikace do domu a rovněž kryté parkovací stání pro dva automobily. Vedle přístupové cesty je část pozemku zatravněna a využita jako okrasná předzahrádka s dominantním stromem při vstupu do domu. Tento předprostor domu není nijak oddělen od hlavní komunikace a nevytváří tak bariéru, ale stává se plynulou součástí prostoru ulice. Vstup do domu je situován v místě hlavního objektu se sedlovou střechou. Ve vstupním podlaží navrhujeme prostornou šatnu s denním osvětlením, kolem které se dostaneme do skladu sloužícímu pro uskladnění rozměrnějších předmětů denní potřeby. V tomto podlaží také najdeme intimnější prostory menšího pokoje a pracovny, kterým slouží koupelna osvětlená střešním oknem. Už při příchodu do domu však za průhlednými posuvnými dveřmi tušíme velkorysý převýšený obytný prostor. Vede k němu široké vzdušné schodiště, které opticky i funkčně dělí obytný prostor na dvě části - obývací pokoj s vysokým stropem a přiznanými dřevěným krokvemi a kuchyň s jídelnou. Obě místnosti se celou svou jižní zdí otevírají do zahrady. Široká okna je prosvětlují celý den a skýtají velkorysý pohled do zeleně a na viditelné panorama města Trutnova. Za společným prostorem se nachází ložnice s vlastní šatnou a koupelnou. Ve třetím plánu, neosvětlené části domu ve styku s terénem je technické zázemí se sklady pro zahradu přístupnými i zevnitř. Spojení mezi vnitřním prostředím a exteriérem tvoří lamelová pergola, ze které je dál přistup dolů do zahradního altánu a do zahrady se stromy.

Širší vztahy pozemku - okolí, blízkost řeky, obklopující zeleň zástavby na kopci

Situační plán pozemku - dům díky místní regulaci musí držet uliční čáru 5m od severní hrany, hřeben domu musí být kolmo k ose komunikace

Vstupní podlaží domu se vstupním volným poloveřejným parterem

Terénní podlaží domu je v bezprostředním kontaktu se zahradou

Řez hlavním obytným prostorem a horní pracovnou

Řez v místě vstupního prostoru domu, zádveřím, schodištěm a výstupem na terasu

Jižní fasáda domu s velkorysým krytým prosklením v dolní obytné místnosti

Západní pohled na dům

Pohled na dům od východu

Z ulice

Dům z ptačí perspektivy - od jihozápadu

Dům z ptačí perspektivy - od severovýchodu

Materiálové řešení exteriéru
Tradiční zděný dům s dřevěným krovem je zabalen do kompaktní obálky z tmavého falcovaného plechu. Střecha tak přirozeně přechází do zdí a naopak. Výřez v domě, který zdůrazňuje obytný prostor je obložen latěmi ze sibiřského modřínu. To je doplněno dřevěnými okny. Prvky doplňující hlavní hmotu, přístřešek pro auto a pergola v zahradě jsou z lehké ocelové konstrukce s pozinkováním. Střecha přístřešku a jedna strana jsou kryté makrolonem.

Materiálové řešení interieru
Dominantními povrchy v interiéru jsou bílá omítka na stěnách a dřevo, které se objevuje na podlahách a doplňují ho přiznané krokve v obývacím pokoji. To vytváří jednoduché pozadí pro doplnění interieru prvky zvolenými obyvateli domu. Jediným pevným prvkem je schodiště. Má masivní dřevěné stupně bez podstupnice. Je vetknuté jednou stranou do zdi a druhou do dřevěného nosníku. Madlo je dřevěné, obíhá kolem nosníku a skleněné výplně zábradlí a tím pohledově rámuje celé schodiště. Madlo na druhé straně je jenom jednoduchou drážkou ve zdi.

Venkovní povrchy
Vstupní prostor tvoří velkoformátová obdélníková betonová dlažba. Materiálově na ni navazuje venkovní schodiště z betonových kvádrů zapuštěných do terénu. V zahradě navrhujeme přírodní povrchy, lámané břidlicové desky pod pergolou a kamenné šlapáky, které vedou k zahradnímu altánu. Podrobnější rozpracování zahrady je počítáno v dalším stupni projektové fáze.

Konstrukce
Terénní podlaží, které je ze severu zapuštěné pod terén je ze systému ztraceného bednění. Část domu, která je nad terénem, přechází plynule na zděný systém z cihelných tepelněizolačních tvárnic. Objekt je zastřešen dřevěným krovem. Hlavní část překrývá sedlový krov s vrcholovou vaznicí, který v jihozápadní části objektu přechází na krov s pozvolným sklonem. V severozápadní části objektu je krov doplněn o pultový vikýř. Dům bude zateplený s fasádou z falcované plechové krytiny, která je navržena jako provětrávaná se vzduchovou mezerou. Střešní krytina je navržena také z falcovaného plechu, stejného odstínu. Okna se předpokládají dřevěná s izolačním trojsklem. Přidružené kryté parkovací stání je navrženo jako samostatná zavětrovaná ocelová konstrukce s laminátovými dílcemi. Obdobná ocelová konstrukce se objevuje na jižní fasádě objektu představující kovovou stínící pergolu domu.

Technologie
Rodinný dům je napojen na vodovod, kanalizaci a elektřinu z připravených přípojek. Elektro-pilířek je umístěn v severovýchodním rohu pozemku. Zdrojem vytápění se předpokládá plynovým kondenzačním kotlem případně tepelným čerpadlem, topení bude podlahové v kombinaci s koupelnovými žebříky. Dům celkově bude koncipován v nízkoenergetickém standardu. Dům je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu ze severní strany.

Bilance
pozemek celkem 1 245 m2
zastavěná plocha celkem 152 m2
dům 130 m2
altán 22 m2
plocha zahrady 1 048 m2
užitná plocha celkem 170 m2
vstupní podlaží 49 m2
terénní podlaží 41 m2
altán 22 m2
obestavěný prostor celkem 370 m3
výška od nejnižšího bodu 8,75 m

Fyzický model domu v měřítku 1:100 se vytiskl na 3D tiskárně, včetně vnitřních dispozic

Mezihvězdný modul

Fréza pryč ... do modulu se chystá něco nového

Obálka pro frézu je nově naplněna jinou funkcí, než pro kterou byla stvořena

Laikovi by spíš tento objekt připomínal jeden ze zásuvných modulů kosmické lodi

Tento modul je umístěn ve výrobní hale jedné strojírenské firmy

Ukrývá nový prostor malé kuchyňky s pohodlným sezením

Kuchyňka je vyrobena z matně lakované černé mdf a kompaktní desky

Vnitřní "oko" kuchyňky je zaobleno, stejně jako objekt do kterého je vložena

Liniové osvětlení podrtrhuje neobvyklé linie interiéru

Pohled z exteriéru do interiéru kuchyňky ... jako jiný svět

Autor: Michal Rouha
Společnost: TGS nástroje-stroje-technologické služby s.r.o.
Lokalita: Holoubkov

Zadáním bylo vytvořit příjemný wooow prostor kuchyňky, která je neotřelá a nabízí pro místo, ve kterém je umístěna, něco jedinečného. Něco co je v kontrastu s tím, co se kolem děje. Jiný svět. Její hlavní náplní byla základní vybavenost ve formě malé kuchyně – dřez s baterií, lednice, myčka, koše na tříděný odpad, úložné prostory, mikrovlnka, rychlovarná konvice(volně), kávovar(volně), prostor na sezení. Prostor jako takový bude součástí speciálně upravené buňky, která se používá jako obal/slupka pro frézovací techniku.

Již tvar boxu/buňky, do kterého má být kuchyňka situována, má svůj osobitý charakter a pro cizího člověka spíše připomíná nějaký zásuvný modul kosmické lodi. Tak i návrh jejího interiéru na tento specifický tvar navazuje a dál s ním pracuje. Jeho zaoblené venkovní hrany se propisují i dovnitř a je z něj formována hmota samotné kuchyňky a prostoru sezení. Tento efekt je dále podpořen liniovým osvětlením, které kopíruje dílčí hrany a zvýrazňuje tak tvarosloví interiéru.

Materiálově se jedná o kombinaci lakované černé matné mdf a pevné kompaktní desky v barvě téže barvě. Jediná barva, která je v modulu použita je modrá a to jako látka pohovky a sedacích taburetů. Světle šedivé lepené penízkové pryže, je použito na vytvoření vnitřní slupky boxu.

Inspirací byl modul kosmické lodi Endurance z filmu Interstellar ... je to fakt skvělej film

Základní obálka objektu = modul

Vnitřní obálka reaguje na vnější ... oblé rohy i uvnitř

Interiérové led osvětlení podtrhující linie interiéru

Vnitřní vestavba = kuchyňka a pohodlné sezení ve formě pohovky s taburety

Kuchyňská linka je z černé matně lakované mdf desky, sezení má pak modrou venkovní otěruodolnou a omyvatelnou látku

Půdorys modulu

Příčný řez modulem

... a dělník/astronaut může začít vařit! (graphic by laurent moreau)

Dům na kopci

Vypadá jako by se v něm odráželo zapadající slunce ... dům je na kopci a může nerušeně pozorovat slunce

Vyjedeme kopec a jsme před brankou ...

Pokračujeme dále po silnici za dům ... jako by se začal schovávat

Po venkovním schodišti nahoru a jsme u terasy

Nakoukneme oknem dovnitř jestli jsou doma ... JSOU!

Autor: Michal Rouha
Spolupráce: Filip Kocourek, Jaroslav Dědič
Lokalita: Trutnov

Míříme do Podkrkonoší, do Trutnova. V okrajové části města vyrostl nový dům pro čtyřčlennou rodinu. Pozemek je na kopci a než se k němu dostaneme, musíme zdolat strmý výjezd nahoru. Přijíždíme k domu. Za druhou zatáčkou se objevuje špička domu. Dům je z ulice se jeví vyšší, je osazen do terénu a směrem z kopce jakoby roste. Spodní vstupní podlaží je zasunuto do terénu a je materiálově jiné než horní hmota, která je uskočena. Je z pohledových tvárnic. Spodní podlaží domu využívá přirozenou strmost pozemku. Hmota horního podlaží je řešena velice kompaktně a materiálově jednotně - z vlnitého lesklého plechu.

Najednou se otevírají pojezdová vrata a my parkujeme před vraty do garáže. Vystupujeme z auta a vidíme, že u vstupu se otevírají dveře. jsou to majitelé domu. Trochu mrholí a díky přesahu střechy spodního podlaží, tak mohou stát krytí venku. Jdeme dále.

Po vstupu do domu se ocitáme oproti schodišti, které je hned před námi. odložíme si kabáty napravo do prostorné skříně. Oproti skříním jsou velká zrcadla, která místnost zvětšují. Prostor zádveří je jakýmsi spojujícím uzlem mezi technickým zázemím a prostornou garáží ve vstupním podlaží. Ještě než půjdeme nahoru, nakoukneme ještě do prostoru věnovanému relaxaci a masážím. Jedná se o část domu, která je kompletně provozně oddělena a má část vnitřní i venkovní. Vstupujeme do hlavní místnosti a vidíme, že místnost opticky pokračuje dál do venkovního prostoru, kde je takové malé soukromé venkovní atrium. Okno je složeno na stranu a lehátko je napůl uvnitř a napůl venku. Je to skvělé, takhle si užít relaxaci i pod širým nebem.

Jdeme po schodech nahoru. Nad ním je okno, tak je schodiště příjemně osvětleno.Vystoupáme nahoru a ocitáme se ve vnitřním rohu domu. Rovně před námi a nalevo jsou prostory pokojů - noční klidová část domu. Jsou otevřeny dveře, tak jdou navazující prostory snadno přehlédnout až na konec. V tomto křídle je i pracovna a ložnice rodičů. Pokračujeme dále doprava a ocitáme se v prostoru kuchyně s jídelním stolem. Kuchyně je u stěny a má nad linkou okno s výhledem na vstupní parter domu. Dvěma dveřmi je místnost oddělena od obývacího pokoje s velkou prostornou pohovkou, krbem a televizním koutem. Oba tyto prostory jsou velkoryse proskleny na jihozápadní stranu a z obývacího pokoje je ještě výhled na město.

Škoda, že není lepší počasí, mohli bychom si jít sednout ven na terasu. Má kryté stínění, které v slunných dnech kryje i plochu oken. Snad příště. Usadíme se do pohovky, v krbu už jemně praská dřevo. Koukáme ven z okna, je pěkně vidět centrum města s věží kostela.

V Trutnově na Kryblici ... a ještě na kopci s výhledem na město

Podařilo se skloubit - využití značného svahu, orientace ke světovým stranám, výhled na město, soukromí

Příjezd a vstup je ze severní strany pozemku, do podzemního podlaží domu

Podzemní podlaží je spíše technické a pracovní - je zde prostor i pro masérnu se zázemím

Horní nadzemní podlaží je obytné s pokoji a ložnicemi se vstupem na zahradu

Schéma podzemního podlaží

Schéma nadzemního podlaží

Celkový pohled na dům umístěný na pozemku

Prostorový řez v místě vstupu v podzemním podlaží a spojujícím koridorem v nadzemním podlaží

Řez garáží a masérnou v podzemním podlaží, obytnými místnostmi a ložnicí v nadzemním podlaží

Fasáda domu horního nadzemního podlaží je z vlnitého plechu

Lícové pohledové zdivo je pak na severní straně u vstupu/vjezdu suterénního podlaží

Fyzický model domu s pozemkem

Dům s páteří

Dům s páteří se nachází nedaleko Prahy, ve Zdiměřicích

Pozemek se nachází ve velice různorodém prostředí a jedním z hlavních principů návrhu je využití potenciálu uvnitř svého pozemku

Od rušné ulice se pak dům jeví jako uzavřený a celistvý

Svou uzavřeností k ulici brání své vnitřní prostory, které jsou plně otevřeny do zahrady

Autor: Michal Rouha
Koncepce zahrady: Jitka Trevisan
Vizualizace: Pavel Vinter
Lokalita: Zdiměřice

Jedeme od Prahy na jih, směrem na Jesenici. Nachází se zde malá obec Zdiměřice. Po projetí rezidenční čtvrti s rodinnými domy a pár odbočení, přijíždíme k domu. Jsme na křižovatce a vidíme obrys domu za poměrně hustou zelení se stromy, které jakoby obemykali dům. Pomalu přijíždíme ze západní strany, dům je na první pohled hodně celistvý. Fasáda je hodně hmotná, nevidíme skoro žádné okna, vypadá jakoby se zalamovala. Parkujeme u vrat. Všímáme si, že dům směrem k nám má plný kamenný uskakující charakter a v každém uskočení je okno, kterým můžeme vidět dovnitř. Jakási úzká štěrbina. Kámen dominuje fasádě prvního nadzemního podlaží a druhé podlaží, jakoby se ztrácelo v nebi - je z leštěného kovu.

Otvírají se dveře, majitel nás vítá a my jdeme dovnitř.

Vstupní chodba působí díky hornímu světlíku velice světle, paprsky slunce dopadají na dřevěnou podlahu a vykreslují její krásnou dubovou strukturu. Na konci chodby vidíme průhledem do zahrady … je to jako okno, které nás vítá. Vidíme venku stín stromu na dřevěné palubě s židlí, za palubou vodní hladinu, trávu… jdeme dále a ocitáme se u velké prosklené stěny. Je to neuvěřitelný kontrast. Oproti tváři domu směrem do ulice, kde se jeví uzavřeně, je zde dům široce otevřen do zahrady. Nalevo vidíme přes dveře vidíme jakousi relaxační zónu s bazénem a posilovnou … okna jsou dokořán. My pokračujeme dále chodbou a míjíme schodiště, které je shora osvětleno a působí velice světle. Nahoře je soukromá část s pokoji a pracovnou.

Otevíráme dveře a jsme v kuchyni. Vidíme, že prosklená část se dá kompletně otevřít a my tak můžeme být skoro jako venku. V místnosti je velký stůl s dřevěnými židlemi, jednoduchá bílá prostorná kuchyňská linka. Světlo do prostoru přichází několika směry. Přes úzkou jižní štěrbinu, přes velké východní prosklení a přes střešní světlík, který vede podél bílé stěny, kterou osvětluje. Přes posuvné dveře vidíme do další místnosti, je vidět knihovna a televizní kout s pohovkou a křeslem. Obě místnosti jsou variabilně propojitelné přes dvoje posuvné dveře.

Jdeme ven, po dřevěné palubě ke stolu si sednout. Rozhlížíme se kolem sebe a uvědomujeme si, že jsme vlastně v samém těžišti celého pozemku. Dům nás obemyká ze dvou stran, zbylé dvě doplňuje vyšší zeleň a zahradní přístřešek s letní kuchyní, který charakterově doplňuje dům a tvoří tak vyvážený protipól na druhé straně pozemku.

Sluneční paprsky se odrážejí o vodní hladinu a je cítit čerstvý vzduch. Majitelé už na podnose nesou kávu. Je skvělá, až z Kolumbie. 

Základní kostrou domu je plná páteřní uskakující zeď bežící kolem frekventované ulice, dům má pak možnost se velkoryse otevřít směrem do soukromé zahrady

Prvotní skicy návrhu

Na pozemku jsou umístěny dva objekty - rodinný dům a zahradní přístřešek s letní kuchyní, mezi nimi je obytný prostor zahrady s vodní plochou a velkou pobytovou terasou

Vstupní podlaží domu s fitness, technickým zázemím domu, dvojgaráží, skladovacími prostory, hygienickým zázemím, kuchyni s jídelním stolem a obývacím pokojem

Druhé nadzemní podlaží patří soukromé části domu s ložnicí se šatnou, koupelnou, pracovnou a pokojem

Technologie pro dům a hlavně fitness s bazénem je umístěna v podzemí

Řezopohled celým pozemkem - oba objekty jsou otevřeny dovnitř, uzavřeny směrem ven

Řezopohled vedený v místě hlavního vjezdu do domu

Pracovní model v měřítku 1:50

Pracovní model v měřítku 1:50

Žít mezi stěnami

Koncepce návrhu rodinného domu je založena na principu velkých stropních desek, které jsou podpírány čistými kvádry stěn

Tektonika vertikálních a horizontálních konstrukcí je tak jasně čitelná v každém místě domu

Hlavní denní obytná část domu je variabilně propojitelná/oddělitelná podle toho jakým způsobem bude prostor využíván

V interiéru můžeme vidět i materiály, které tvoří venkovní tvář domu, jako jsou například vláknocementové desky za zrcadlem

Autor: Michal Rouha
Autoři rodinného domu: Petra Zajíčková, Michal Rouha
Spolupráce: Filip Kocourek, Jaroslav Dědič
Vizualizace: Jakub Komrska
Lokalita: Holoubkov

Zadáním bylo navrhnout interiér rodinného domu v holoubkově. Rodinný dům je situován v malé obci s výhledem na blízký rybník. Parcela rodinného domu je orientovaná v ose S-J, kde hlavní vstup na pozemek se nachází na jihu. Výhled na rybník je pak směrem na sever.

Interiér domu a vlastně celého domu je v konceptu navržen jako jednoduchá stropní deska, která je podpírána bloky stěn. Stěny pak vybíhají i mimo vnitřní objekt a přirozeně tak eliminují hranice mezi interiérem s exteriérem. Díky velikým oknům a interiérovým i exteriérovým dveřím, které probíhají od podlahy až k rovině stropu, je tímto základní idea ještě více podpořena.

Dispoziční řešení je velice velkorysé a dům tak má možnost pojmout kromě převýšeného prostoru s galerií, obytným prostorem s velkou knihovnou, soukromého křídla s šatno rodičů, ložnicí a koupelnou, pokoji pro děti a hosty, také malé fitness s hygienickým zázemím, prostornou garáž pro dvě auta a velkou dílnu. Jednotlivé prostory jsou pak funkčně i opticky děleny rovnými stěnami probíhající domem, které jsou materiálově odlišeny.

V základním návrhu by se mělo jednat o charakter horizontálního dřevěného obložení a vláknocementových pohledových desek v přírodním charakteru. Stropní deska je pak navržena jako čistě bílá rovná deska s přesahy a světlíky, které dostávají světlo i do centrálních částí dispozice. Dalším základním materiálem v interiéru je pak dominantní betonová podlaha, která přiznává svůj nedokonalý ale přesto krásný charakter. K němu jsou pak doplněny další doplňující materiály - dubové vestavěné i volné zařizovací prvky a skříně, dekorační stěrky a bílý jemný heraklith v podhledové rovině.

Místo stavby je na krásném místě v těsné blízkosti rybníka

Koncepce výrazných stěn, které tvoří příběh domu, prochází z exteriéru až do interiéru

Dům je koncipován jako přízemní s velkým převýšeným obytným prostorem v centrální části, na který navazují tři základní křídla - 1) relaxační a odpočinkové křídlo, 2) soukromá část pro rodiče s vlastní koupelnou a šatnou, 3) oddělenou část dětí s hosty a technickým zázemím s dílnou a s garáží

Do převýšeného hlavního obytného prostoru se vejde i galerie s pracovnou

Axonometrie domu s vnitřním vybavením domu

Základními materiály interiéru, ale i exteriéru dominují vláknocementové desky, dřevěné obložení a beton; tyto materiály pak doplňují pohledové stěrky, bílý heraklit a kov

Vnitřní vybavení pokoje pro hosty, dětských pokojů a velké koupelny

Hlavní interiérové prvky v centrálním obytném prostoru

Zařízení relaxační části s knihovnou a posilovnou

Oboustranná otevřenou šatnu, s otevřenou koupelnou a prostornou postelí najdeme v soukromé části rodičů

Řezopohled: ložnice - obytný převýšený prostor s galerií - relaxační část

Řezopohled: dílna - pokoj pro hosty - dětské pokoje - koupelna - obytný prostor

Řezopohled: koupelna - centrální chodba - šatna u vstupu - vstupní prostor domu

Betony už jsou vylité, základní stěny stojí - pohled do centrálního obytného prostoru

Pohled od budoucí kuchyně směrem do relaxační části

Pohled směrem k rybníku

Centrální propojující chodba s velkým světlíkem

Relaxační centrum Lonkovka

Relaxační centrum je umístěno v Pardubicích v dolní části Polabin u ulice Lonkova, která se jménem odkazuje na pardubického konstruktéra letadel

Hlavní vstup do areálu je od sídliště Polabiny, kde nás vítá označení centra "Lonkovka" a ocitáme se v blízkosti hlavní budovy s kavárnou a zázemím

Druhý vstup do rekreačního parku je ze západu a je bezbariérový, po vstupu se nacházíme u části s outdoorovým minigolfem

Autoři: Michal Rouha, Jakub Heidler
Krajinářská koncepce: Jitka Trevisan
Vizualizace: Dušan Marcinko
Spolupráce: Jiří Dvořák - projektová příprava
Lokalita: Pardubice, Polabiny

Architektonická vyzvaná soutěž - 1.místo

Přicházíme na místo činu, je cítit čerstvý vzduch blízké řeky, vůně stromů kolem. Stín zeleně skýtá příjemné útočiště s výhledem na prosluněnou planinu. Přístup z místní komunikace je výškově oddělený, okolní pozemky leží o několik metrů níže. Z jakého důvodu zde vznikl takový “teatrální” prostor, proč svah tvoří jakési polokruhové hlediště, které vyhlíží na zatím prázdné jeviště? Vstupujeme do další části Polabin, nacházíme zajímavé prostředí dirt-parku, dle plánovaných záměrů si představujeme diskgolfové hřiště. Lidé se zde okolo prohání na bruslích, venčí psy a nebo se jen tak prochází. Lokalita je plná krásných míst, nestálo by za to je všechny propojit, navěsit je jako korálky, propojit jedním příběhem?

Polabiny
Zkoumané pozemky mají několik vstupů do území. Je zde napojení na místní komunikaci v blízkosti parkoviště a bytových domů v severní části. Dále je oblast polokruhově ohraničena stromořadím, ve dvou místech se však otevírá k řece. Odsud pokračují vyšlapané cesty k pobřežní upravené asfaltové cestě. Dokážeme najít původní činitel, který dal vzniknout morfologii terénu a uspořádání místa jako takového?

Obnova koryta původního Labe
Po návštěvě řešeného území a bližším prozkoumávání starých map jsme si uvědomili, jak se historie říčního koryta vepsala do nížiny kolem řeky. Pozice stromů a terénních úprav jasně ukazují, kudy voda dříve proudila. Záměrné či přírodní narovnání toku vedlo k jednodušší splavnosti a údržbě řeky. Poetické zákruty se však z místa vytratily, zůstaly zde jen stopy, jakýsi otisk.

“Staronový meandr”
Dříve zde tekla řeka, kroutila se, tvořila zajímavá místa. Nyní je však tento proud vody nahrazen životem a pobytem lidí. Budoucí rekreační areál u ulice Lonkova je v lokalitě situován v prostoru zaniklé říční zákruty a vytváří tak prostor pro budoucí meandr různorodých aktivit. Krajinou na místo řeky nyní proudí rodiny s dětmi, které si hrají na prolézačkách, školáci mladší i starší, tety klábosící v kavárně. Senioři pozorující krajinu odpočívají ve stínu stromů na břehu koryta “nové řeky/nového meandru”. V těžišti meandru, kolem kterého se koryto řeky přirozeně ohýbá, řeka si sama nachází nejmenší cestu odporu, jsme vytvořili “vyvýšeninu, menší kopeček”. Toto vyvýšené místo je patrné i z historických map. My ho vytváříme přebývající zeminou z výkopových prací celkové revitalizace. Z vrcholu je možné přehlédnout celý prostor, pohlédnou do blízkých Polabin a lépe porozumět vztahu řeky k městu.

Nová náplň zapomenutého koryta
Návrh umístění různorodých aktivit do plochy “nového koryta”, které nebudou striktně odděleny, ale budou naopak podněcovat k mezigeneračnímu střetávání, senioři hlídající děti, mladší školáci soupeří se staršími, celá rodina si zde najde zábavu . Na ploše najdeme venkovní posilovnu, minigolf, multifunkční hřiště(basketball, fotbal, nohejbal), plochu pro petanque i házení podkovou, dětské hřiště, plochu k setkávání - náměstí a mnoho míst k sezení jak ve volném prostranství, tak v příjemném stínu pod stromy. V prostoru areálu je vyhrazeno i místo pro čas trávený u tepla ohně. V jižní části řešeného území, avšak v dostatečné vzdálenosti od vysoké zeleně, je vytvořena jakási prohlubeň/ďolík, který vytváří svým charakterem přirozenou clonu od okolního dění. Vytváří tak klid pro posezení s přáteli.

Kavárna a údržba parku
V kulminačním bodě - vrcholu meandru, kde proudila voda, kde se vytvářeli víry, kde se v návrhu nachází místo s největší koncentrací proudících aktivit, jsme v blízkosti terénního zlomu a vysoké zeleně umístili kavárnu a zázemí pro údržbu parku. Tvar budovy kopíruje proud a tvar meandru. Směrem do volného prostranství před objektem v jeho těsné návaznosti je navrženo náměstí, multifunkční plocha určená k pobytu, hraní a setkávání lidí. Lidé také mají možnost si posedět i pod vzrostlými stromy na druhé straně objektu, ve stínu a v relativním klidu od dění v rekreačním centru.

Čím je charakteristická řeka, břehy?
Jednotlivé prvky mobiliáře jsou tvořeny přírodními materiály v kombinaci s minerálními povrchy, které vycházejí z konceptu usazených a naplavených písků či vyhlazených oblázků říčního dna. Povrchy a obrubníky zpevněných ploch jsou doplněny dlažbou, která se hojně vyskytuje v dané lokalitě a je i z ekonomického hlediska nejvýhodnější. Základními materiály by tedy měly tvořit kámen a kamenivo, dřevo, mlat, beton a žulové kostky. Po úpravě přilehlé vysoké zeleně předpokládáme zpětnou recyklaci dřeva v podobě kmenů a upravených stromových torz použitelných v areálu parku.

Sezónost a správa parku
Návrh počítá s celoročním fungování areálu, což je ideální zejména z ekonomického hlediska. Vyvýšenina v létě slouží jako ideální místo pro piknik a posezení na trávě při chytání slunečních paprsků. V zimě naopak slouží jako to správné místo pro bobování a lyžování dětí. Multifunkční hřiště se zpevněným materiálově jednotným povrchem, kde se nachází basketbalové koše a branky, nám tvoří ucelený prostor, který se v zimním období může proměnit na umělé venkovní kluziště.

Současný stav dle územně-technických podkladů
Současný stav řešeného území je z pohledu Územního systému ekologické stability definován jako plocha 916-Pardubické Labe - Vodní tok, vodní plochy, dřevinné porosty s přirozeným složením, trávo-bylinné porosty, parkově upravené plochy. Dle Územního plánu města Pardubice aktuálního v době vytváření této dokumentace(podklad k 11/2015) se jedná o plochy RR - rekreační areály a plochy KR - zeleň krajinná rekreační.

Stávající stav areálu a okolí, prostor budoucího centra je uzavřený kruhový zelený prostor s teatrálním charakterem

Prostor působí jako koloseum, je uzavřený velkými vzrostlými stromy, které jakoby hledí na velké prázdné jeviště

Prostor budoucího relaxačního centra je v zeleném pásu krajiny, která se táhne podél Labe celými Pardubicemi

Hlavní koncept řešení areálu a jeho návazností vůči širšímu okolí je založen na vzpomínce a připomenutí původního meandru Labe patrného z histrorických map a navázání rekreačně-sportovních aktivit do blízkosti těchto míst

Jedím ze základních podkladů pro stanovení hlavní náplně centra byla analýza sportovně-rekreačního vyžití v širším okolí

Bližší analýza místa a historických map ukázala mírnou vyvýšeninu uprostřed areálu a průběh původního přirozeného koryta řeky

Idea parafrázování meandru a transformace vody do proudu lidských aktivit, se stala základní nosnou myšlenkou celého projektu

Prostorová skica areálu z ptačí perspektivy

Základní náplní celého relaxačního areálu je posilovací fitness prostor s parkourem, minigolf, velké multifunkční hřiště, hřiště pro děti s atrakcemi, petanque a objekt kavárny se zázemím.

Na hlavní části centra jsou navázány další prvky určené pro pikniky, posezení u ohně či pod vzrostlými stromy

Koncept krajiny ja navržen tak, aby co nejvíce zachovával stávající přirozený ráz prostoru

Jedinný objekt v prostoru je objekt kavárny se zázemím pro servis areálu

Dům je umístěn v pomyslném vrcholu bývalého meandru a kopíruje jeho tvar, proto půdorysný tvar objektu je kruhového charakteru

Kavárna je otevřena na dvě strany, do areálu směrem k venkovnímu posezení pod plachtami a k dětskému hřišti a pak do okolní vzrostlé zeleně, které nabízí posezení ve stínu stromů

Hlavním materiálem je přírodní kámen v gabionových koších, který pomyslně navazuje na sedimentaci kamenů v řece

Střecha je pak navržena jako zelená s šedivým oplechováním, na krajích je podepřena zkosenými sloupy připomínající svislé podpěry křídel letadel (odkaz na p.Lonka)

Hlavní materiály prostoru jsou voleny hlavně v přírodním charakteru

Prostor minigolfu je jako koryto řeky s přírodními překážkami

Multifunkční hřiště slouží pro hraní basketbalu, nohejbalu, fotbalu, volejbalu a dalších

Dětské hřiště je situováno poblíž kavárny a obsahuje spousty atrakcí pro děti všech věkových kategorií

Prostor pro fitness a parkour, kde můžete trénovat a posilovat svoje svaly

V posledním ostrůvku s aktivitami najdeme petanque, šachy a možnost posezení u hry

Posezení je v prostoru areálu řešeno dvěma způsoby, jako lavička na hraně gabionové zídky lemující areál či jako volně stojící mobiliář.

Umělé osvětlení je v prostoru rovnoměrně rozmístěno a osvětluje jak celý prostor tak i některé dílčí prostory

Doplňkový mobiliář je volen jednoduchého charakteru v kombinaci kovu a dřeva